Code Goed Gedrag

Onder de Code Goed Gedrag vallen:

 1. Omgangsregels
 2. Team Vertrouwenspersonen
 3. Meldprotocol
 4. Onafhankelijke Klachtencommissie

Hiermee willen we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek bieden.

Omgangsregels bij Transgender Netwerk

Transgender Netwerk biedt een veilige plek aan iedereen: deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom hanteren we voor iedereen de volgende regels:

 1. Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand. Iedereen telt mee binnen de stichting.
 2. Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.
 8. Ik negeer de ander niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, uitsluiten of roddelen.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen diens wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Ik geef mijn grenzen aan en geef ruimte aan anderen om hun grenzen aan te geven.
 15. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie, dat wil zeggen dat ik opensta voor feedback en tegenspraak, mijn positie niet gebruik voor mijn eigen voordeel of onredelijke eisen aan anderen stel.
 16. Ik ga verantwoordelijk om met de middelen van de stichting.
 17. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt, erop aan.

Vertrouwenspersonen

Transgender Netwerk biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom heeft Transgender Netwerk omgangsregels opgesteld.

Toch kan het zo zijn dat je last ervaart van pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit kan klein of groot zijn. Denk aan: roddelen, schelden, negeren, isoleren, bespotten, treiteren, intimiderende opmerkingen,  dreigen met fysiek geweld,  voortdurende geintjes,  dubbelzinnige opmerkingen,  oneerbare voorstellen,  speciale blikken,  ongewenste aanraking,  aanranding of verkrachting,  geweld… Kortom: het kan zo zijn dat jij je niet goed bejegend voelt waardoor je niet meer of met minder plezier bij Transgender Netwerk bent.  Dat is niet fijn!

Je kan voor opvang en begeleiding terecht bij een van de mensen van het Team Vertrouwenspersonen. We nodigen je uit om met een van ons te komen praten daarover. Je kan je verhaal kwijt en wij luisteren vooral naar je, zodat je er niet in je eentje mee blijft zitten. Samen bepalen we  welke mogelijke acties jij zou kunnen ondernemen om tot een voor jou bevredigende oplossing te komen. Soms is het gesprek met een van ons  al genoeg, soms is er meer nodig.  Altijd is het zo dat jij degene bent die bepaalt of en wat er verder nog moet gebeuren. Met de vertrouwenspersoon kan je daarover sparren. Wat kan jij zelf? Waar heb je steun nodig van iemand en waar kan de vertrouwenspersoon  jou verder bij ondersteunen? Wij zijn er voor jou!

Alles wat je zegt in een gesprek met een van ons is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon zonder jouw toestemming daar niets mee doet.  Jouw melding blijft anoniem. Ook binnen de rest van Transgender Netwerk. Dus voel je vrij om contact op te nemen.

Het team bestaat uit:

 • Johan Baas
 • Lara de Jong
 • Fiet Meijer
 • Juan Walter

Allen zijn gecertificeerd vertrouwenspersonen en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Sinds 2021 zijn onze gecertificeerde vertrouwenspersonen opgeleid om zowel ongewenste omgangsvormen als integriteitskwesties te behandelen.

Zij zijn de vertrouwenspersonen van Transgender Netwerk en COC Nederland. Ze vervullen behalve de rol van vertrouwenspersonen geen andere actieve rol bij Transgender Netwerk of het COC.

Melden kan per mail naar:  Vertrouwenspersoon@coc.nl. Alleen het team Vertrouwenspersonen heeft toegang tot deze mailbox. Geef in je tekst aan dat het over een situatie bij Transgender Netwerk gaat.

Of je kan schrijven naar:
COC Nederland
tav vertrouwenspersoon (Transgender Netwerk)
Postbus 3836
1001 AP  Amsterdam

Sinds 2021 zijn de gecertificeerde vertrouwenspersonen opgeleid om zowel ongewenste omgangsvormen als integriteitskwesties te behandelen.

Meldprotocol

Dit meldprotocol is onderdeel van de Code Goed Gedrag en beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) ongewenst gedrag en hoe en bij wie je deze moet melden.

Waarom en voor wie is dit protocol?

Het protocol heeft betrekking op het contact tussen vrijwilligers, deelnemers, bezoekers, werknemers en anderen bij Transgender Netwerk. Het protocol biedt bescherming aan de melder en aan degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft je ook een verplichting: je moet handelen op de vastgelegde manier.

Dit meldprotocol bevat ook een klachtenprocedure die in werking wordt gezet na een klacht. Als er sprake is van een (vermoeden van een) strafbaar feit, wordt daarvan melding gemaakt bij de politie. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) disciplinaire maatregelen ten opzichte van de beschuldigde.

Het bestuur van de rechtspersoon waarbinnen het (vermoedelijke) ongewenst gedrag plaats heeft gevonden, is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Voor onderzoek naar een melding kan het bestuur een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van de federatie.

In dit protocol is speciale aandacht voor meldingen over (vermoedens van) seksueel getint grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

Melding of klacht

In de Omgangsregels staat verwoord welke gedragingen worden verwacht van iedereen bij Transgender Netwerk. Ongewenst gedrag gaat om het overschrijden van die omgangsregels. Overschrijden kan bijvoorbeeld bestaan uit pesten, roddelen of ernstiger zaken als seksueel misbruik.

Uitgangspunten:

 1. Iedereen kan een melding doen of een klacht indienen over ongewenst gedrag.
 2. Iedere melding of klacht wordt altijd serieus genomen en integer en eerlijk behandeld.

Klacht:

 • Een klacht zal als deze gegrond wordt verklaard leiden tot disciplinaire maatregelen.
 • Klachten worden altijd voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie.
 • De klachtencommissie is zelf de poortwachter over de klachten die ze in behandeling neemt.

Melding:

 • Een melding is vaak op te lossen met een goed gesprek met betrokkenen, binnen een werkgroep of bij het bestuur van de organisatie.
 • Een melding kan intern worden opgepakt, maar kan alsnog leiden tot een klacht. Klachten worden altijd voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie.

Signaleringstaak

Iedereen binnen de vereniging heeft een verantwoordelijkheid in het signaleren van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Het gaat niet alleen om de grovere vormen, maar ook het zogenaamde ‘kleiner’ grensoverschrijdend gedrag. Signaleer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag, dan wordt van je verwacht dat je de betrokken(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.

Wanneer bij wie melden

Een melding wordt zo dicht mogelijk op de situatie bespreekbaar gemaakt om het probleem op te lossen.

 • Bij overtreding van de regels binnen een team wordt het bestuur geïnformeerd, maar wordt eerst gekeken of het team de situatie zelf kan oplossen. Lukt dit niet dan wordt het bestuur ingeschakeld. Het bestuur kan, afhankelijk van de situatie, ingrijpen en kan samen met betrokkenen voor een oplossing zorgen
 • Bij overtreding van de regels door coördinatoren, of vrijwilligers die niet bij een vast team horen, wordt het bestuur ingeschakeld.
 • Bij overtreding van de regels door een bestuurslid wordt eerst gekeken of de situatie binnen het bestuur kan worden opgelost.
 • Bij signalering van strafbare feiten of vermoedens daarvan kan door het bestuur aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Bij vermoedens van seksueel misbruik bij minderjarigen, verstandelijk beperkten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Meldplicht bij (vermoedens/signalen van) seksueel misbruik!

Iedereen die seksueel misbruik of ander ongewenst gedrag vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur.

Bij twijfels over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die om advies kan worden gevraagd.

Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun coördinator, gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt deze het bestuur in.

De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het (minderjarige) slachtoffer.

Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen; dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde.

Voorlopige zwijgplicht na een melding over een vermoedelijk strafbaar feit

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en medewerkers binnen de organisatie ten opzichte van derden. Deze betrokkenen kunnen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon. Deze zwijgplicht is nodig, zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

Doen

 • Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer.
 • Als je iemand op heterdaad betrapt:
 • Laat het slachtoffer niet alleen;
 • Meld het onmiddellijk aan de directeur of een bestuurslid.
 • Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen;
 • Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies. Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak.
 • Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld.
 • Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen.
 • Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon.
 • Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon.
 • Licht zo snel mogelijk de directeur of een bestuurslid in over de situatie.
 • Blijf beschikbaar voor het slachtoffer en blijf de normale begeleiding bieden.

Laten

 • Handel nooit op eigen houtje!
 • Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan waarheidsvinding te doen!
 • Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het een collega vrijwilliger is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek.
 • Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht!
 • Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.

 

Klachtencommissie

Transgender Netwerk kent een onafhankelijke klachtencommissie. Hier lees je hoe je een klacht in dient en hoe deze wordt afgehandeld.

Klacht indienen

 • Klachten moeten op schrift worden ingediend. Dit is vormvrij. Je wordt verzocht zo nauwkeurig mogelijk het voorval/de voorvallen te beschrijven. Dat mag in je eigen woorden. Het adres van de klachtencommissie vind je onderaan deze pagina.
 • Na ontvangst van de schriftelijke klacht, krijg je hiervan een schriftelijk bericht en word je nader geïnformeerd over de opvolging.
 • Op basis van de klacht, zal de onafhankelijk klachtencommissie beoordelen of deze in behandeling zal worden genomen. De klachtencommissie kan alleen klachten in behandeling nemen die getoetst kunnen worden aan de actuele omgangsregels. Is dit niet het geval, dan wordt de klager doorverwezen naar een ander orgaan. Een klacht over de administratie zal bijvoorbeeld niet door de klachtencommissie in behandeling worden genomen.
 • Als de klacht door de klachtencommissie in behandeling wordt genomen, zal je worden uitgenodigd om jouw klacht in persoon mondeling toe te lichten voor de klachtencommissie. Je mag je dan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Hoor en wederhoor

 • De persoon over wie de klacht gaat, krijgt bericht dat er een klacht over hem/haar in behandeling is genomen en ook door wie. De beklaagde wordt geïnformeerd over de procedure en krijgt de gelegenheid zich schriftelijk te verweren.
 • De klachtencommissie nodigt zowel de klager als de beklaagde om mondeling hun klacht en verweer toe te lichten en zo hoor en wederhoor toe te kunnen passen. Ook de beklaagde mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
 • Dit kan ertoe leiden dat tijdens de zitting van de klachtencommissie een voor de klager bevredigende oplossing wordt gevonden, waarmee de zaak wordt afgedaan. Of de klachtencommissie kan oordelen dat er consequenties aan de gedragingen van beklaagde moeten zitten.

Bevindingen van de klachtencommissie

 • De klachtencommissie brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de klager, beklaagde en aan het bestuur van de rechtspersoon. In dat verslag staat ook een advies voor door het bestuur te nemen maatregelen. Daarmee wordt ook bij het bestuur van de rechtspersoon bekend dat er een probleem is met een vrijwilliger/medewerker/bezoeker binnen hun stichting.
 • De inzet van de onafhankelijke klachtencommissie is een zwaar middel. De klager wordt serieus genomen. Er kunnen serieuze consequenties zijn voor de beklaagde.
 • De directie van Transgender Netwerk ontvangt van het advies een afschrift en zal het bestuur van de rechtspersoon aanspreken op het opvolgen van het advies.

Duur van de procedure

 • Doen van melding – ontvangstbevestiging – 5 werkdagen.
 • Bericht wel of niet in behandeling nemen: 2 weken.
 • Bericht aan beklaagde en gelegenheid schriftelijk weerwoord: 2 weken.
 • Hoor en wederhoor op een zitting van de klachtencommissie: 6 weken, met verlenging van 2 weken indien dit agendatechnisch niet anders kan.
 • Definitief oordeel en advies van de klachtencommissie aan klager, beklaagde en rechtspersoon: binnen 2 weken na een zitting.

Vertrouwelijkheid

Alleen de leden van de commissie, de ambtelijk secretaris, de klager en de beklaagde en hun eventuele vertrouwenspersonen hebben inzage in de klacht. De commissie deelt haar bevindingen met het bestuur van de rechtspersoon en de directie van Transgender Netwerk

Leden van de klachtencommissie

De klachtencommissie van Transgender Netwerk bestaat uit:

 • Christine Linzel, hoofd vrijwilligersondersteuning Zonnebloem, secretaris Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk, voorzitter van de commissie van toezicht van de Dienst Vervoer& Ondersteuning
 • Achmed Baayens, strafrecht advocaat te Utrecht, lid van de commissie van toezicht van de Dienst Vervoer& Ondersteuning
 • Jan Maarten Reinking, senior raadsheer bij het Gerechtshof in Den Haag, lid van diverse klachtencommissies en commissies van toezicht bij de Dienst Justitiële Instellingen.

Dit is dezelfde onafhankelijke klachtencommissie als die van het COC Nederland, waarmee Transgender Netwerk een alliantie vormt.

Om de onafhankelijkheid van de commissie te garanderen vervult geen van de leden een andere actieve positie binnen Transgender Netwerk en COC Nederland. De commissie wordt ambtelijk ondersteund. Die ambtelijke ondersteuning besteedt Transgender Netwerk uit aan de coördinator bedrijfsvoering van het COC Nederland.

Contact met de klachtencommissie

De commissie is bereikbaar via het mailadres: klachtencommissie@coc.nl, geef in het onderwerp aan dat het gaat om een klacht inzake Transgender Netwerk.

COC Nederland

t.a.v. klachtencommissie Transgender Netwerk

Postbus 3836

1001 AP  Amsterdam

 

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com