Hoofdlijnenbrief emancipatiebeleid 2011

Publicatie

Hoofdlijnenbrief emancipatiebeleid (OCW, 2011)

De minister van OCW stuurde 8 april 2011 een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer over emancipatie: emancipatie van vrouwen, homoseksuelen en transgender personen. Daarin werden actielijnen benoemd voor 2011 tot 2015.

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, toen Van Bijsterveldt, gaf uitwerking aan het regeerakkoord waarin het kabinet had aangekondigd dat ze de emancipatie bevordert en dat het kabinet daarbij ook borg staat voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen en daartoe concreet beleid zal ontwikkelen. Er worden actielijnen beschreven voor vergroten van veiligheid en weerbaarheid, voor gelijke behandeling en voor sociale acceptatie.

Doel van het emancipatiebeleid is onder meer de veiligheid van vrouwen, homoseksuelen en transgender personen te vergroten. Het kabinet zegde toe het transgenderbeleid voort te zetten en dit zoveel mogelijk te verankeren in het reguliere beleid van de vakdepartementen. Transgenders zouden verder worden ondersteund op het terrein van arbeid, zorg en onderwijs. De subsidie aan het Transgendernetwerk Nederland werd gecontinueerd. De Stichting Health Management Forum, VUmc en Transvisie hadden een jaar eerder, in 2010, met subsidie van VWS een visie op toekomstbestendige transgenderzorg ontwikkeld.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com