een foto van trans united event met 3 person op een podium waarvan 1 in een microfoon praat

17 december 2019

Een alternatief voorstel voor de wet regulering sekswerk is hard nodig

De Nederlandse regering heeft een nieuwe wet voorgesteld: de Wet Regulering Sekswerk (WRS). Transgender Netwerk Nederland is het oneens met het wetsvoorstel. Met de wet zal het geweld tegen sekswerkers vooral verergeren.

TNN staat achter de intentie van de wet om het geweld tegen sekswerkers en mensenhandel af te laten nemen. Helaas denken we dat dit wetsvoorstel de situatie voor sekswerkers alleen maar zal verergeren en criminele uitbuiting, geweld en afhankelijkheidsrelaties alleen maar zal toenemen. In onze reactie op het wetsvoorstel spreken we onze nadrukkelijke zorgen uit voor de gevolgen van deze wet voor transgender sekswerkers.

Het huidige wetsvoorstel criminaliseert namelijk het sekswerk: ze eist van sekswerkers dat ze een vergunning aanvragen en dat ze worden opgenomen in een register. Klanten van onvergunde sekswerkers worden strafbaar. Wij zijn daarnaast bezorgd dat sekswerkers volgens de WRS in een register worden opgenomen. Naast informatie die de sekswerker identificeert komt er in het register ook informatie over de geschiktheid van de sekswerker volgens de overheid, alsmede aantekeningen over overtredingen van de wet. Ook voor hen die werken zonder vergunning.

Lage aangiftebereidheid

Wij verwachten dat een groot aantal sekswerkers zich niet wil laten registreren omdat ze zich zorgen maken over de privacy en veiligheid van het register. Zij zullen in de illegaliteit verdwijnen wat de kans op mensenhandel en geweld vergroot. Sekswerkers die geen vergunning hebben zullen niet langer een beroep durven doen op de politie uit angst voor repressieve maatregelen. Zelfs onder de huidige wet, waar sekswerk legaal is, is de aangiftebereidheid extreem laag. Tevens zullen zij niet meer naar de dokter of de GGD durven, uit angst voor negatieve gevolgen.

Sekswerk is naar onze mening gewoon werk. Het recht op vrije keuze van arbeid is een mensenrecht en als zodanig vastgelegd in de Nederlandse Grondwet, de Europese Grondwet, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. De WRS beperkt het recht op vrije keuze van arbeid en is daarmee volgens ons strijdig met de Grondwet. Dat is een land als Nederland niet waardig!

Ontoelaatbaar

Een aanzienlijk deel van de sekswerkers in Nederland is transgender. Zij lopen, om het feit dat ze transgender zijn, al tegen meer geweld en discriminatie aan. Met dit voorstel voor de WRS wordt dit risico tijdens hun werk verder vergroot, dat vinden wij ontoelaatbaar.

TNN wil dat mensenhandel en geweld tegen sekswerkers aangepakt worden, maar wij zijn van mening dat deze op een andere manier moeten worden aangepakt dan via een vergunningstelstel en repressieve maatregelen. Laagdrempelige, toegankelijke zorg, community empowerment en het versterken van de ketensamenwerking tussen zorginstellingen en politie zijn essentieel; waarbij goed wordt samengewerkt met sekswerkers en klanten. TNN moedigt de regering aan een dialoog tot stand te brengen tussen overheid, sekswerkers, en andere betrokkenen om een beter én rechtvaardiger alternatief te ontwikkelen en waar sekswerkers zelf ook achter staan.

Foto: drie activisten spreken over sekswerk tijdens een symposium van Trans United in de Q-factory in Amsterdam 2018, © TNN. 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com