Reactie Brand Berghouwer

Foto van Bran Berhouwer, voorzitter van Transgender Netwerk

Hallo allemaal, mijn naam is Brand en ik ben voorzitter van TNN. De laatste tijd is er op social media veel gediscussieerd over TNN en over haar directeur en ik wil daar graag persoonlijk op reageren. Ook namens het bestuur trouwens. Eerlijk: ik heb er wakker van gelegen. De aanvallen, vaak ook gebaseerd op incorrecte informatie, doen pijn.

TNN is een stichting met een bestuur bestaande uit voornamelijk transgender personen. De cisgender personen die deel uitmaken van het bestuur hebben geen inhoudelijk beleidsdossier onder zich, zoals werk&onderwijs, zorg&welzijn of veiligheid&wetgeving, maar vervullen de rol van penningmeester of secretaris.

Het bestuur werkt onbezoldigd, met andere woorden, dat zijn vrijwilligers. TNN heeft ook een kantoor met een aantal betaalde part-time medewerkers; dat zijn voornamelijk transgender personen. En ondanks de suggestie dat het geheel wit zou zijn, is dat niet het geval. Dat de diversiteit op verschillende gebieden beter kan en moet, daar zijn we ons van bewust.

Het kantoor voert het beleid uit zoals bepaald door het bestuur. Wanneer er een vacature is bij TNN, gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een (BPOC) transgender persoon. En, ook als die (BPOC) transpersoon in iets mindere mate aan de gevraagde competenties voldoet, zal diegene de baan krijgen. Want de trans en BPOC ervaring is belangrijk voor ons werk.

Toen we een nieuwe directeur zochten, alweer ruim 4 jaar geleden, heeft een commissie bestaande uit medewerkers en bestuur de kandidaten geselecteerd en gesproken. Deze commissie was unaniem in het voordragen van onze huidige directeur.

De taak van de directeur is onder andere zorgen dat alle medewerkers hun werk goed kunnen doen, dat er een goede werkplek is, dat er sprake is van een fijne samenwerking op kantoor en van een adequate aansturing en groei van de medewerkers in hun werk. Representatieve functies worden in principe altijd door een transgender persoon gedaan, ofwel vanuit het bestuur ofwel door een van de inhoudelijke medewerkers. Alleen als het gezien beschikbaarheid écht niet anders kan, zal een cisgender persoon TNN vertegenwoordigen in de openbaarheid.

Ik ben, en het bestuur met mij, enorm blij met onze huidige directeur. Onder haar leiding zijn we gegroeid als organisatie, zijn we professioneler en effectiever geworden. Er is een fijne en veilige werksfeer op kantoor voor de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Velen, waaronder ook de directeur, zetten zich ook in hun eigen tijd nog in voor de trans community en TNN. De directeur van TNN is weliswaar niet trans, maar zij heeft de potentie die de sollicitatiecommissie in 2016 zag, meer dan waargemaakt door zich onvermoeid in te zetten voor de transgemeenschap. En door een bescheiden positie in te nemen. Op inhoudelijke onderwerpen luistert ze goed en koppelt altijd met de transgender medewerkers en bestuursleden. Ik als voorzitter sta dan ook vierkant achter haar, en met mij het bestuur.

TNN doet veel werk ‘achter de schermen’. Richting politiek en ministeries, richting werkgevers, gemeenten en andere organisaties die zich bezighouden met gelijke rechten. We nemen plaats in heel veel overlegorganen en medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling van diverse trans communities, zoals de trans sekswerkers. Voorts ondersteunen we diepgaand onderzoek naar de problemen waar transvrouwen, die gevlucht zijn uit Latijns-Amerika, tegenaan lopen en welke oplossingen nodig zijn, onderzoek waar ook een transvrouw uit de doelgroep ‘in the lead’ is. We maken folders en geven informatie over hoe je als werkgever of organisatie gender inclusief kunt zijn. We hebben hard gewerkt aan bijvoorbeeld de toezegging dat de deskundigenverklaring uit de transgenderwet gaat, maar ook dat het Openbaar Ministerie überhaupt naar transgender discriminatie kijkt bij een delict. Dat is pas sinds begin dit jaar zo.

De afgelopen jaren is TNN enorm gegroeid, in professionaliteit, in het aanpakken van vele dossiers. Ik wil je uitnodigen om eens een jaarverslag te lezen, dan krijg je een idee van wat we allemaal doen. Het is te veel om hier te benoemen. En dat allemaal met een, zoals ze dat zo mooi noemen, ‘compact team’. Dat betekent gewoon: weinig mensen, veel belangrijk werk en we lopen allemaal de poten uit ons lijf. Veranderingen in de samenleving en bij de overheid gaan langzaam. Tergend langzaam vaak. Soms zinkt de moed me in de schoenen als er voor de zoveelste keer geen beweging in zit. Of dat nu gaat over wettelijke bescherming van transgender personen, hervormingen in de transitie- en reguliere zorg of het aanpakken van de veiligheidssituatie van transpersonen in het algemeen en transvrouwen van kleur in het bijzonder. Maar we blijven het met z’n allen doen, bestuur, kantoor, vrijwilligers, ambassadeurs en stagiaires. Want het is belangrijk. We zien kleine en soms wat grotere hoopvolle stappen en dat houdt ons allemaal op de been.

De samenleving verbeteren voor transgender personen kun je niet alleen, daar moet je juist samenwerken. Met trans groepen, maar ook met andere clubs die strijden voor gelijke rechten van minderheden en vrouwen, en met de overheid. We zijn en blijven dus ook in verbinding met diverse trans groepen. Onder andere via Trans in Actie, een landelijk netwerk, waarmee we transgender vrijwilligers en activisten een platform geven om met elkaar samen te werken. Ook met de TNN sessies brengen we online gesprekken op gang en luisteren we naar de issues die binnen de community leven en organiseren we regelmatig een Transgender Info redactievergadering. Al deze activiteiten hebben als uitgangspunt om als transgender community met elkaar in gesprek te zijn, ervaringen te delen en wensen en behoeften te uiten. We willen iedereen die daar behoefte aan heeft uitnodigen om daar aan deel te nemen en ons te laten weten wat je graag tijdens deze activiteiten zou willen bespreken via: info@transgendernetwerk.nl.

We realiseren ons dat we als organisatie moeten blijven groeien in intersectioneel denken, dat we allemaal gesocialiseerd zijn in een racistisch, cis- en heteronormatief systeem en dat we dus elke keer onszelf moeten bevragen over en confronteren met, onze impliciete vooroordelen.

Jaarplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen van TNN vind je hier.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com