Werkenden

Iedereen heeft het recht om zich fijn te voelen op het werk. Dit is belangrijk voor je persoonlijk welzijn, en ook voor je functioneren binnen je organisatie. Helaas komt het te vaak voor dat het werk niet veilig is voor transgender mensen. Uit onderzoek bleek dat transgender en non-binaire mensen veel op de werkvloer gediscrimineerd worden. Ook voelen zij zich vaak niet prettig op werk, en kunnen zij zichzelf niet zijn. Maar dat dit vaak voorkomt, betekent niet dat dit acceptabel is. Of dat we er niets tegen kunnen doen. Op deze pagina lees je wat jij kunt doen als je in een nare situatie op je werk bent.

Jouw rechten op het werk

Als werknemer heb je twee belangrijke rechten. Ten eerste heb je het recht om niet gediscrimineerd te worden. Dat betekent dat personen, de overheid en organisaties mensen niet mogen afwijzen, benadelen, of onderscheid mogen maken tussen mensen op grond van bepaalde beschermde kenmerken, tenzij die kenmerken relevant zijn voor het werk. Dat staat in Artikel 1 van de Grondwet en is uitgewerkt in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Sinds november 2019 zijn genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken beschermde eigenschappen onder de brede noemer van ‘geslacht’ in de Awgb. Met andere woorden: transgender en non-binaire mensen worden expliciet beschermd tegen discriminatie, omdat discriminatie op basis van geslacht verboden is.

Een tweede recht dat van belang is staat in de Arbowet. Deze wet bepaalt dat werknemers recht hebben op een veilige werkomgeving. Dat betekent onder andere dat je beschermd wordt tegen pestgedrag en discriminatie. Hoe dit precies werkt leggen wij uit bij de plichten van de werkgever.

De plichten van je werkgever

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor al hun werknemers. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moeten werkgevers voor de lichamelijke veiligheid van hun werknemers zorgen, en ook ‘psychosociale arbeidsbelasting’ voorkomen. Hieronder valt alle mentale en sociale belasting van werknemers. Dat betekent dat dingen die de mentale gezondheid van werknemers kunnen schaden, zoals discriminatie, pesten, geweld of (seksuele) intimidatie, worden gezien als belastend voor de werknemer. Jouw werkgever moet zorgen dat bedreigingen voor de mentale gezondheid van werknemers zich niet voordoen en moet deze oplossen als het wel voorkomt.

Daarnaast mogen werkgevers niet discrimineren op grond van beschermde kenmerken. Bedrijven, werkplekken en andere organisaties worden in de Awgb vermeld. Dat wil zeggen dat werkgevers de regels moeten volgen zoals die in de Awgb zijn vastgelegd. Verschil maken tussen mensen op grond van beschermde kenmerken is daarmee niet toegestaan. Werkgevers mogen niet discrimineren bij werving en selectie, het geven van promoties en bijvoorbeeld bij het ontslaan van mensen. Als werknemer beschermt deze wet jou tegen discriminatie door je baas en/of leidinggevende(n).

Wat te doen bij discriminatie?

Als je last hebt van discriminatie of pestgedrag op de werkvloer, is je werkgever wettelijk verplicht je hierbij te steunen. Zij moeten zorgen dat er beleid is om deze situaties te voorkomen of op te lossen. Kortom, je werkgever is verplicht je te helpen. Meestal gebeurt dit door beleid vanuit HR (human resources) en een vertrouwenspersoon.

Wanneer je werkgever je niet voldoende ondersteunt, of als die weigert om diens plichten uit te voeren, kan je een discriminatiemelding doen.

Contactpersonen hierover

Foto van Lis met witte achtergrond

Lis Dekkers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com