« terug naar overzicht

Werk

Werk

De arbeidsparticipatie van transpersonen baart TNN zorgen. Trans personen werken gemiddeld vaak onder hun opleidingsniveau en in kleine baantjes. De arbeidsuitval is hoog.

In Nederland zaten in 2011 transgender personen bijna drie keer zo vaak dan gemiddeld in de bijstand. Ook het aantal arbeidsongeschikten is onder trans personen hoog (12%). Dat terwijl arbeid voor veel personen een belangrijke bron van zingeving is. De uitval en beperkte arbeidsmarktparticipatie heeft zorgelijke financiële consequenties. 43% geeft aan moeilijk rond te komen. 1/3 verdient minder dan de armoedegrens tegenover 14% van de algemene bevolking. Recent onderzoek laat zien dat er in 2016 nauwelijks verbetering is opgetreden in de arbeidsmarktpositie en ervaren discriminatie van transgender personen in Nederland.

Oorzaken

De redenen voor deze grote arbeidsuitval in Nederland zijn beperkt onderzocht in Nederland. Uit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de beperkte acceptatie van trans personen op de werkvloer en arbeidsmarkt een belangrijke factor is voor deze grote uitval ook al is discriminatie van transgender personen officieel verboden.

Transgender Netwerk Nederland krijgt meerdere signalen dat gelijke behandeling op de werkvloer nog lang niet gerealiseerd is. We krijgen geluiden binnen van transgenders wiens functioneren op het werk onmogelijk gemaakt werd nadat zij verteld hadden transgender te zijn en ook op werk van genderrol te wisselen. Trans werknemers worden onder druk gezet vakantiedagen op te nemen voor de ingrepen en afspraken benodigd voor hun transitie of worden het onmogelijk gemaakt om passende kleding bij hun genderidentiteit te dragen. Trans werkzoekenden hebben het eveneens zwaar. Meerdere transvrouwen hebben tijdens het sollicitatiegesprek te horen gekregen dat zij niet aangenomen worden omdat zij slecht zijn voor de zaken.

Verborgen

Veel trans personen houden dan ook, wanneer het mogelijk is, de gewenste genderidentiteit en expressie of het trans verleden verborgen voor de (toekomstige) werkgever.  Maar dat heeft negatieve gevolgen voor de werktevredenheid en de eigen gevoelens van welzijn. Het is zorgwekkend dat van de trans personen die aan het werk zijn, 45% niet uitkomt voor zijn/haar/hen transverleden of gewenste genderidentiteit en/of expressie.

Wat is ons standpunt?

  1. TNN en NNID pleiten voor het expliciet opnemen van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken in de Algemene wet voor gelijke behandeling om de transgemeenschap en werkgevers duidelijk te maken dat de wet ook voor hen van toepassing is.
  2.  Een concrete maatregel om de positie van transgender personen op de arbeidsmarkt te verbeteren is het transitieverlof. Dit is een onderdeel uit het Actieplan ‘T’, van CAOP en TNN, welke in februari aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het transitieverlof dient als verlofregeling om de afwezigheid van transgender personen die een medische transitie ondergaan financieel te ondervangen voor werkgever en werknemer (vergelijkbaar met zwangerschapsverlof). TNN pleit ervoor dat personen die van genderrol wisselen recht hebben op transitieverlof.
  3. Werkgevers moeten bewust worden van de noodzaak hun eigen personeelsbeleid transgendervriendelijk te maken.

Wat doen wij? 

Naast de politieke lobby, is TNN een Meldpunt discriminatie waar trans personen terecht kunnen wanneer zij gediscrimineerd worden tijdens een sollicitatiegesprek of op de werkvloer.TNN wil bewustwording onder werkgevers stimuleren  met advies en materiaal. De werkgevers die de Verklaring van Dordrecht tekenen en actie ervoor ondernemen, geven daarin het goede voorbeeld. Ook de transzoen is gelanceerd om te laten zien hoe het wel moet en kan. Daarnaast wil TNN trans werknemers en werkzoekenden zelf een steuntje in de rug geven. Samen met stichting Gender Talent biedt TNN gratis coachingstrajecten.

Wil je weten hoe je het best het gesprek aan kan gaan in een sollicitatie of met je leidinggevende over je trans verleden of genderidentiteit en gewenste expressie, op transgenderinfo vind je veel tips.

Bronnen

Universiteit voor Humanistiek, TNN, Universiteit Maastricht en stichting Gendertalent, Factsheet transgender en werk (2017).

Geerdinck, M., Muller, L, Verkleij, C. En Van Weert, C. (2011). Transseksuelen in Nederland. Is er sprake van ongelijkheid? Den Haag: CBS.

Keuzenkamp, S. (2012). Worden wie je bent:Het leven van transgenders in Nederland. SCP-publicatie 2012-30. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vennix, P. (2010). Transgenders en Werk. Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.